Ügyfélszolgálat

A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának/hibabejelentőjének elérhetőségei


A szolgáltató virtuális ügyfélszolgálatot működtet, amely telefonos és elektronikus elérhetőségekkel rendelkezik.
A szolgáltató vezetékes telefonos ügyfélszolgálatán digitális Call Centert üzemeltet, amely folyamatosan (hétfőtől-vasárnapig, 0-tól-24 óráig) elérhető. Munkanapokon, munkaidőben (hétfőtől-péntekig 08.00-tól – 22.00 óráig) személyesen veszi fel az ügyfélszolgálati munkatárs a telefont. Minden egyéb időben digitális hangrögzítő áll az előfizetők rendelkezésére a vezetékes telefonszámon.

Ügyfélszolgálat/hibabejelentő elérhetőségei:

Vezetékes telefonszám: +3622200000
Hívható: hétfőtől – vasárnapig: 00.00 órától – 24.00 óráig
Élöszavas bejelentkezés: hétfőtől – vasárnapig: 8.00 órától – 22.00 óráig

E-mail címe: info[kukac]vipnet[pont]hu
Internetes honlap címe: http://www.vipnet.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/vipnethu

Egyéb kapcsolatfelvételi lehetőségek:

A cégvezető közvetlen telefonos elérhetősége: +36303854875
Facebook: https://www.facebook.com/zoltanpeter.asztalos
Viber: +36303854875

Probléma esetén

Felügyeleti szerveink:

Csókakő-Csákberény-Sőréd Körjegyzője
8073 Csákberény, Hősök tere 41.
Telefon: 22/200-100

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12/14.
Telefon: 22/311577 22/501701

Székesfehérvár Városi Bíróság
Cím: 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.
Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 251.
Telefon: 22/313-336; 22/316-524; 22/534-000

A területileg illetékes Hírközlési Területi Hivatal
9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 24-26.
Levelezési cím: 9401 Sopron Pf.: 123.
Telefon: 99/518500

Fejér Megyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: (22) 510-310

 

A hibabejelentések  nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás
A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni. A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát.
A bejelentett hiba akkor tekinthető valósnak, ha azt az előfizető bejelentette, és a szolgáltató azt megállapította.

A szolgáltató a hibaelhárítás után az összeköttetést haladéktalanul átvizsgálja és átadja az előfizetőnek kipróbálásra. Az előfizető értesítése telefonon, vagy e-mailben történik. A hiba akkor tekinthető kijavítottnak, ha azt az előfizető elfogadta.

A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni.
A szolgáltatónak a hibabejelentést az előfizető részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie.
A szolgáltató köteles az elvégzett vizsgálat alapján az előfizetőt értesíteni arról, hogy
a, további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás időszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy
b, a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.
A szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, érdekkörébe tartozó hibát kijavítani.

A szolgáltató köteles a hiba elhárítását követően haladéktalanul értesíteni az előfizetőt a hiba elhárításáról, valamint az értesítés módját és időpontját nyilvántartásba venni. A szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet.

Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől számított 72 órán belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől az előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt időtartam.

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

Előfizetői panaszok, bejelentések az ügyfélszolgálati irodában, illetve azok telefonszámain, valamint e-mailben történhetnek. Az előfizető által a szolgáltatással kapcsolatos (nem műszaki hibával kapcsolatos) észrevételeket és panaszokat a szolgáltató a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgálja, és erről az észrevétel benyújtásától számított 30 napon belül írásban válaszol.

Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése.
Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, a szolgáltatói szerződésből eredő vitájuk ügyében a területileg illetékes jegyzőhöz, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelethez, illetve bírósághoz fordulhatnak.
Ha az előfizető a hibás teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság területileg illetékes irodájától kérheti, hogy nyilatkozzék a szolgáltató által végzett hibamegállapítás és hibajavítás megfelelőségéről.
Az előfizető a bíróság előtt a Gazdasági Kamarák mellett működő békéltető testülethez is fordulhat.
A szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság jogosult eljárni a szolgáltatói jogviszonyból eredő jogvitákban.

Javasoljuk az Általános Szerződési Feltételek elolvasását is, amely megtalálható a weboldalunkon.